OCHRANA ÚDAJŮ

  • Ochrana údajů je pronajímatelem zajištěna dle Zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  • Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o nájmu na dobu určitou a v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, č. OP, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by znemožňovala uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou.
  • Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při přípravě smlouvy prostřednictvím webového rozhraní pronajímatele, prostřednictvím e-mailu a při příjezdu - na místě) uvádět správně a pravdivě, současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně  ve svých osobních údajích.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let v elektronické podobě automatizovaně a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Pronajímatel zajistí náležitou ochranu osobních údajů nájemce a nebude je předávat k marketingovým účelům. 
  • Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních  údajů.
  • V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, může požádat pronajímatele o vysvětlení a nebo požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li nájemce o informaci o způsobu zpracování svých osobních údajů,  pronajímatel mu informaci předá.