OCHRANA ÚDAJŮ

 je pronajímatelem zajištěna v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, č. OP, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností
ze smlouvy o nájmu na dobu určitou. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou.

Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při přípravě smlouvy, při objednávce provedené z webového rozhraní pronajímatele, prostřednictvím emailu a při příjezdu - na místě) uvádět správně a pravdivě, 
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat nájemce o změně  ve svých osobních údajích.

Pronajímatel zajistí náležitou ochranu osobních údajů nájemce a nebude je předávat k marketingovým účelům.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let v elektronické podobě automatizovaně
a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních  údajů.

V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem,
 může požádat pronajímatele o vysvětlení a nebo požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li nájemce o informaci o způsobu zpracování svých osobních údajů,
je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat.