POPLATEK Z ÚPLATNÉHO POBYTU


Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. 

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u poskytovatele.

OD POPLATKU Z ÚPLATNÉHO POBYTU V OBCI JE PŘI PRONÁJMU APARTMÁNU U REICHLŮ OSVOBOZENA OSOBA:

  • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, přičemž jde o práce, které jsou závislé na střídání ročních období a zpravidla každým rokem opakující se, nebo
  • pobývající na území obce za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o IZS.

(V souladu se Zákonem č. 565/1990, o místních poplatcích)