SMLOUVA O NÁJMU

1. PŘEDMĚT NÁJMU A TERMÍN PLNĚNÍ

1.1 Pronajímatel ve smlouvě sděluje, že je vlastníkem nemovitosti čp. 88, včetně apartmánů A, B, C, D,
      zde situovaných,  v k. ú. Karlova Studánka PSČ 793 24.
1.2 Nájemce ve smlouvě sděluje jméno, příjmení, rok narození, číslo os. nebo cest. dokladu a adresu trv. bydliště,
      dále sděluje jména, příjmení a datum narození všech osob, které budou v apartmánu po sjednanou dobu bydlet.  
1.3 Pronajímatel specifikuje předmět a termín nájmu. 

2. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Pronajímatel ve smlouvě sděluje výši nájmu (ev. záloha, VS, doplatek nájmu).
2.2 Pronajímatel ve smlouvě sděluje výši poplatku z úplatného pobytu nájemce v obci Karlova Studánka.

3. PRAVIDLA SOUŽITÍ

3.1 Nájemce přebírá apartmán zařízený k okamžitému bydlení po sjednanou dobu, bez závad a uklizený;
      do apartmánu a na vnitřní schodiště nevstupuje ve venkovní obuvi.
3.2 Sportovní potřeby a kočárky nejsou vnášeny do domu, jsou uzamykány do vyhrazeného prostoru.
3.3 V domě se nekouří a doba od 22:00 h do 07:30 h je nočním klidem.
3.4 Jsou šetřeny energie, činěna opatření proti únikům tepla, plýtvání elektřinou a vodou,
       vzniku nadbytečné vlhkosti  a tvorbě plísní, vniknutí nežádoucích osob do domu.
3.5 V apartmánech ani na zahradě nejsou povoleny návštěvy, večírky, oslavy apod. akce; klidné chování
        je očekáváno i od dětí.  Zahradu je možno užívat v období bez sněhu, za bezpečnost dětí a pořádek, nelámání
       zeleně, navrácení zapůjčených předmětů zpět do chatky (míče, panenky, kočárek apod.) zodpovídá doprovod.
3.6 Každý je povinen třídit odpad; plast, sklo a papír a ukládat do kontejnerů ustavených obcí cca 50 m od domu
      (do kopce); komunální odpad, který nelze více roztřídit pak ukládat do popelnic u domu. 
3.7 Nájemce zajišťuje úklid apartmánu, zejm. závěrečný úklid (vysvlečené lůžkoviny; umyté a uklizené nádobí; čisté
       KWC a podlaha; vynesené odpadky). Hygien. potřeby nejsou ve vybavení apartmánu, k úklidu je k dispozici
       smeták a mop. 
      Nájemce předává pronajímateli apartmán zpět v ujednaném dni, uklizený a bez závad v rozmezí 08.00 až 10.00 h.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V případě odstoupení od registrované rezervace provede pronajímatel do 14dnů vyúčtování, pokud nebylo

       oboustranně přijato náhradní řešení.  
4.2 Při odstoupení od registrované rezervace, hradí nájemce odstupné takto: více než 60  dnů předem 10 % z ceny
        nájmu, 60 až 30 dnů předem 30 % z ceny nájmu, méně než 30 dnů předem 50 % z ceny nájmu. 
4.3 Pronajímatel zajišťuje ochranu dat a os. údajů poskytnutých nájemcem pro zpracování v nezbytném rozsahu.
4.4 Pronajímatel zakazuje přihlášení se k trvalému bydlišti na adrese pronajatého apartmánu a přenechání
       nebo pronajmutí apartmánu jiným osobám.
4.5 Pokud nájemce nedodrží podmínky pronájmu, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a nájemce je 
       povinen ihned apartmán vyklidit spolu se všemi, kteří jej užívají.
4.6 Nájemce a pronajímatel prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a proto k ní,
       na důkaz souhlasu s jejím obsahem, připojují své podpisy.
4.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, pronajímatel a nájemce obdrží po jednom výtisku.