SMLOUVA O NÁJMU

upravuje vztah pronajímatele, který poskytl za úplatu nájemci prostory dočasnému užívání 

1. Předmět smlouvy a termín plnění

1.1 Pronajímatel ve smlouvě sděluje, že je vlastníkem nemovitosti čp. 88, včetně apartmánů A, B, C, D, zde situovaných, v k. ú. Karlova Studánka PSČ 793 24.

1.2. Nájemce ve smlouvě sděluje jméno, příjmení, rok narození, číslo os. nebo cest. dokladu a adresu trv. bydliště, dále sděluje jména, příjmení a datum narození všech dalších osob, které budou s ním společně apartmán obývat.  

2. Cenové a platební podmínky

2.1 Pronajímatel sděluje výši nájmu (ev. záloha, VS, doplatek nájmu).
2.2 Je sdělena informace o povinnostech k úhradě poplatku z pobytu obci Karlova Studánka.

3. Pravidla soužití

3.1  Nájemce přebírá apartmán zařízený k okamžitému bydlení po sjednanou dobu, bez závad a uklizený; do apartmánu
a na vnitřní schodiště nevstupuje ve venkovní obuvi.
3.2  Sportovní potřeby a kočárky nejsou vnášeny do domu, jsou uzamykány do vyhrazeného prostoru.
3.3  V domě se nekouří a doba od 22:00 h do 07:30 h je nočním klidem.
3.4 Nájemce šetří a chrání zařízení a energie a činí opatření proti škodám (voda, teplo elektřina, světla, elektrospotřebiče, okna, uzamknutí); případné potíže jsou sdělovány (SMS tf.)
3.5  V apartmánech ani na zahradě nejsou povoleny návštěvy, večírky, oslavy apod. akce; klidné chování je očekáváno také od dětí; za bezpečnost dětí zodpovídá doprovod, nicméně děti, pes či kočka nejsou nikdy ponecháni bez dozoru.
3.6 Zahradu je možno užívat v období bez sněhu.
3.7 Nájemce zajišťuje závěrečný úklid apartmánu (vysvlečené lůžkoviny, čistý a suchý kuchyňs. kout, KWC, podlaha, odpadkový koš) a předání apartmánu zpět pronajímateli vždy do 10.00 h. 

4. Závěrečná ustanovení

4.1  V případě odstoupení od registrované rezervace provede pronajímatel do 14dnů vyúčtování, pokud nebylo oboustranně přijato náhradní řešení.
4.2  Při odstoupení od registrované rezervace, pokud není dohodnuto jinak, hradí nájemce odstupné takto: více než 60 dnů předem 10 % z ceny nájmu, 60 až 30 dnů předem 30 % z ceny nájmu, méně než 30 dnů předem 50 % z ceny nájmu.
4.3  Pronajímatel zajišťuje ochranu dat a osobních údajů poskytnutých nájemcem pro zpracování v nezbytném rozsahu.
4.4  Pronajímatel zakazuje přihlášení se k trvalému bydlišti na adrese pronajatého apartmánu a přenechání nebo pronajmutí apartmánu jiným osobám.
4.5  Pokud nájemce nedodrží smluvní podmínky, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a nájemce je povinen ihned apartmán vyklidit spolu se všemi, kteří jej užívají.
4.6  Účastníci si smlouvu čtou a prohlašují, že byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a proto k ní, na důkaz souhlasu s jejím obsahem, připojují své podpisy.
4.7  Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, pronajímatel a nájemce obdrží po jednom.