SMLOUVA O NÁJMU

Úvodní ustanovení smlouvy identifikují smluvní strany vč. kontaktů.

1. Předmět smlouvy a termín plnění

1.1  Pronajímatel ve smlouvě sděluje, že je vlastníkem nemovitosti čp. 88, včetně apartmánů A, B, C, D, zde situovaných, v k. ú. Karlova Studánka PSČ 793 24.
1.2.  Nájemce ve smlouvě sděluje jméno, příjmení, rok narození, číslo os. nebo cest. dokladu a adresu trv. bydliště,  dále sděluje jména, příjmení a datum narození všech dalších osob, které budou s ním společně apartmán obývat. 

2. Cenové a platební podmínky

2.1 Pronajímatel sděluje výši nájmu (ev. záloha, VS, doplatek nájmu).
2.2 Je sdělena informace o povinnostech k úhradě poplatku z pobytu obci Karlova Studánka.

3. Pravidla soužití

3.1 Nájemce přebírá apartmán bez závad a způsobilý k okamžitému užívání k bydlení... 
3.2 K pronajatému apartmánu náleží jedno parkovací místo pod střechou.
3.3 V celém objektu se nekouří a doba od 22:00 h do 07:30 h je nočním klidem. V domě nejsou povoleny večírky, oslavy, rodinná/přátelská setkání apod. akce, nehlučné chování je očekáváno také od dětí. 
3.4 Do apartmánů a na vnitřní schodiště se vstupuje v domácí obuvi, nikdy v obuvi lyžařské.

3.5 Sportovní potřeby a kočárky jsou uzamykány do vyhrazeného společného prostoru.
3.6 Zahradu je možno užívat v období bez sněhu, za bezpečnost dětí zodpovídá doprovod.
3.7 Návštěvy v apartmánu nehlášených osob nejsou dovoleny v domě, ani na zahradě.
3. 8 Pes (pouze nebojové plemeno) či kočka nezůstávají bez dozoru, jsou vnímáni jako děti předškolního věku.
3.9 Apartmán při odchodu nájemce zabezpečuje (voda, elektrospotř., zhasnutí světla i ve spol. chodbách, uzamknutí).
3.10 Nájemce zajišťuje závěrečný úklid apartmánu (svlečené lůžkoviny, úklid kuchyňského koutu a KWC, vytřená podlaha).  Hygienické potřeby nejsou ve vybavení apartmánu.

4. Závěrečná ustanovení

4.1  V případě odstoupení od registrované rezervace provede pronajímatel do 14dnů vyúčtování, pokud nebylo oboustranně přijato náhradní řešení.
4.2  Při odstoupení od registrované rezervace hradí odstupující strana odstupné takto: více než 60 dnů předem 10 %
z ceny nájmu, 60 až 30 dnů předem 30 % z ceny nájmu, méně než 30 dnů 50 % z ceny nájmu.

4.3  Pronajímatel zajišťuje ochranu dat a osobních údajů poskytnutých nájemcem pro zpracování v nezbytném rozsahu.
4.4  Pronajímatel zakazuje přihlášení se k trvalému bydlišti na adrese pronajatého apartmánu a přenechání nebo pronajmutí apartmánu jiným osobám.
4.5  Pokud nájemce nedodrží smluvní podmínky, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a nájemce je povinen ihned apartmán vyklidit spolu se všemi, kteří jej užívají. 
4.6  Účastníci si smlouvu čtou a prohlašují, že byla uzavřena dle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a proto k ní,
na důkaz souhlasu s jejím obsahem, připojují své podpisy.
4.7  Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, pronajímatel a nájemce obdrží po jednom.