Otázky a odpovědi

Je možný pronájem na jakkoliv dlouhou dobu?

Ano, ale vždy na dobu určitou a s tím, že:

  • Rezervace pro období školních prázdnin dětí provádíme k pronájmům v intervalu sobota až sobota. 
  • Rezervace k pronájmům na 1 noc neprovádíme.

Proč k pronájmu uzavíráme smlouvu?

  • Neposkytujeme ubytovací služby, ale smluvní pronájem, bez jiných než základních služeb zajišťujících provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 
  • Uzavření smlouvy o nájmu vyjasní vztah mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nájemcem. Tento typ závazku vzniká uzavřením nájemní smlouvy, v níž se smluvní strany dohodnou na tom, že nájemce bude po určitou dobu nemovitost užívat za stanovené nájemné. Jde tedy o pronájem bytu v osobním vlastnictví.

    V případě nájmu jsou práva nájemce chráněna občanským zákoníkem. Ten například stanovuje, že vlastník nemůže nájemní smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a za uznatelné důvody vypovězení smlouvy o pronájmu bytu patří pouze porušení smluvních povinností nájemce (například neplacení nájemného, obtěžování sousedů atp.). 

Proč potřebujeme znát Vaše údaje 

Pro přípravu smlouvy požadujeme a poskytujeme známé a pravdivé údaje, které se dotýkají smluvního vztahu a jsou nezbytné k úkonům k jeho plnění, přičemž je zaručena ochrana údajů nájemce a soukromí. 

Dodání údajů chápeme jako projev souhlasu s nabídkou a podmínkami pronájmu a zaregistrujeme objednávku.
Smlouvu o nájmu připravíme k podpisu při příjezdu. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a je si vědom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Pokud ve stanovené lhůtě neobdržíme požadované údaje, apartmán je nabízen dalším zájemcům.

Co se bude dít v případě, že nebude možné pronájem uskutečnit?

Pokud ve stanovené lhůtě neobdržíme požadovanou platbu, objednávka zanikne.